Wygraj słuchawki z Auditem - konkurs

18.02.2019 / Redakcja

REGULAMIN KONKURSU „Wygraj słuchawki z Auditem!”

§1

 1.  Organizatorem konkursu jest firma AUDIT Doradztwo Personalne Sp. z o.o.
 2. Adres elektroniczny konkursu: marketing@audit.com.pl
 3. Strona internetowa firmy: www.audit.com.pl
 4. Siedziba i oddziały firmy:

AUDIT Doradztwo Personalne Sp. z o.o.
ul. Walczaka 20
66-400 Gorzów Wielkopolski

Oddział Poznań
ul. Żydowska 33/4
61-761 Poznań

Oddział Zielona Góra
Biuro Nowa Sól
Park Technologiczny Interior
ul. Inżynierska 8
67-100 Nowa Sól

§2

 1. Konkurs zostanie przeprowadzony w okresie 18.02.2019 - 24.02.2019
 2. Zadanie konkursowe polega na polubieniu posta i oznaczeniu znajomego którego ceni się za gust muzyczny.
 3. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez uczestnika zgody na przetwarzanie przez organizatora konkursu danych osobowych uczestnika konkursu, na zasadach określonych przepisami ustawy o ochronie danych osobowych (w myśl formuły: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przekazanych dla potrzeb niezbędnych do realizacji Konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych /Dz. U. z 2002r nr 101 poz.926 z pózn. zm/) w bazie danych osobowych organizatora konkursu dla celów niniejszego konkursu oraz dla celów marketingowych. W przypadku wyłonienia uczestnika jako zwycięzcy w konkursie, wyraża on zgodę na opublikowanie swego imienia, nazwiska na liście zwycięzców, która zostanie podana na profilu firmowym na Facebooku.
 4. Przystąpienie do konkursu oznacza zaakceptowanie przez uczestnika warunków konkursu wynikających z niniejszego regulaminu.
 5. Jeśli zwycięzca nie zgłosi się i nie poda adresu do wysyłki nagrody w czasie 7 dni od ogłoszenia wyników konkursu, nagroda przepada i przechodzi na inną osobę.
 6. Zasady konkursu obowiązują na fanpage’u firmy Audit facebook.com/AuditDoradztwoPersonalne
 7. Dodatkowe informacje o Konkursie można uzyskać pisząc na adres e-mail: marketing@audit.com.pl

  §3

  1. Nagrodą w konkursie są dwa zestawy słuchawek nausznych
  2. Po zakończonym konkursie, zostanie przeprowadzone losowanie za pomocą programu losującego http://www.web4u.pl/losowanie/
  3. Nagroda zostanie wysłana laureatom konkursu w terminie do dwóch tygodni od daty jej przyznania.
  4. Laureaci nie mogą zażądać jakiejkolwiek zamiany nagród.
  5. Informacja o laureatach konkursu zostanie opublikowana na naszym fanpage’u (facebook.com/AuditDoradztwoPersonalne).
  6. Wszelkie zastrzeżenia i skargi związane z konkursem, uczestnik zobowiązany jest skierować na piśmie do organizatora, za potwierdzeniem i w terminie 7 dni od daty zaistnienia okoliczności. Skargi nadane po upływie tego terminu nie będą rozpatrywane.
  7. Skargi rozpatrywać będzie organizator terminie 14 dni od daty ich otrzymania.

  §4

  1. Niniejszy regulamin konkursu jest dostępny dla uczestników na stronie internetowej: www.audit.com.pl
  2. W trakcie konkursu oraz po jego zakończeniu, organizatorzy stosują przepisy ustawy o ochronie danych osobowych