DANE OSOBOWE

Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 lub 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) informujemy, że:

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Audit HR Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Walczaka 20 w Gorzowie Wlkp., KRS nr 0000318623.

2. Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych z którym można się kontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz Twoich praw – drogą mailową na adres: iod@audit.com.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby.

3. W związku z tym, że świadczymy różne usługi, Twoje dane mogą być przetwarzane w różnych celach, zakresach i na różnej podstawie prawnej określonej w RODO, przez określony czas:

a) REALIZACJA PROCESÓW REKRUTACYJNYCH
Jeżeli przekazujesz nam swoje CV lub inne dokumenty związane z poszukiwaniem pracy bądź w odpowiedzi na ogłoszenie rekrutacyjne będziemy przetwarzać Twoje dane podane w przesłanych dokumentach aplikacyjnych na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody – odpowiednio na udział w konkretnym procesie rekrutacyjnym lub w przyszłych rekrutacjach – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO. Dane osobowe w celu przyszłych rekrutacji będą przetwarzane przez 3 lata, liczone od 1 stycznia roku kalendarzowego, który następuje po roku w którym wyraziłeś przedmiotową zgodę. W ostatnim miesiącu przed nadejściem ww. terminu zostanie do Ciebie wysłany link (ewentualnie zadzwonimy do Ciebie), za pośrednictwem którego możliwe będzie wyrażenie zgody na pozostawienie swojego CV lub inne dokumenty związane z poszukiwaniem pracy w naszej bazie przez okres kolejnych trzech lat, w tym możliwe będzie zaktualizowanie o tych danych. Niezależnie przysługuje Ci prawo do wcześniejszego odwołania zgody. Jeżeli natomiast nie wyraziłeś zgody na przyszłerekrutacje, Twoje będą przetwarzane do dnia zamknięcia danego procesu rekrutacyjnego a następnie -– przy czym jedynie w formie przechowywania – przez okres niezbędny do celów ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, co stanowi prawnie nasz uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

b) NAWIĄZANIE I PRZEBIEG ZATRUDNIENIA
Jeżeli podjąłeś lub zamierzasz podjąć u nas zatrudnienie, będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe niezbędne w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na pracodawcy w związku z nawiązaniem (w tym ewentualną legalizacją, co dotyczy cudzoziemców) oraz przebiegiem stosunku zatrudnienia – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. b RODO. Takie dane będą przetwarzane przez okres wynikający z przepisów prawa (np. prawa pracy, emerytalnych, ochrony zdrowia, podatkowych itp.). Ponadto jeżeli zamierzasz podjąć u nas zatrudnienie, będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe także w celu zawarcia i wykonania umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO – przez czas trwania umowy (jeżeli mocą umowy nabyliśmy prawa, to dane będą przetwarzane co najmniej przez czas trwania tych praw) i do momentu kiedy prawo od nas tego wymaga, w tym do upływu terminów do dochodzenia roszczeń. W przypadku udzielenia dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych innych niż wynikające z przepisów prawa, takie dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO – do czasu odwołania zgody.

c) REALIZACJA USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ ADMINISTRATORA
Jeżeli korzystasz z naszych usług lub jesteś zainteresowany podjęciem współpracy, Twoje dane kontaktowe oraz dane uzyskane w związku z realizacją takich usług będziemy przetwarzać na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Jeżeli nie będziesz stroną takiej umowy a jedynie zostałeś przez swoją organizację wskazany jako tzw. osoba do kontaktu lub przetwarzamy Twoje dane ponieważ zostały nam przekazane przez Twoją organizacje lub bezpośrednio przez Ciebie gdyż jest to niezbędne do realizacji danej usługi (np. raport płacowy, szkolenie), to podstawą prawną przetwarzania tych danych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na realizacji zamówionej usługi – przez czas negocjowania umowy i jej trwania oraz do czasu upływu terminów do dochodzenia roszczeń.

d) ARCHIWIZOWANIA DOKUMENTÓW ROZLICZENIOWYCH
Jeżeli korzystasz z naszych usług zachodzi konieczność archiwizowania dokumentów rozliczeniowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO – do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego.

e) MARKETING USŁUG ADMINISTRATORA
W związku z prawnie uzasadnionym interesem, możemy prowadzić marketing produktów i usług na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, gdzie prawnie uzasadnionym interesem jest prowadzenie działań marketingowych promujących naszą działalność, do czasu wniesienia sprzeciwu. Prowadzenie działań marketingowych może się w szczególności odbywać przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, przy czym pod warunkiem, że wyraziłeś odrębną zgodę (na otrzymywanie wiadomości elektronicznych lub połączeń głosowych).

f) DOCHODZENIE ROSZCZEŃ
Twoje dane osobowe mogą być przez nas przetwarzane w ograniczonym zakresie także po wygaśnięciu innych podstaw ich przetwarzania w związku z koniecznością dochodzenia ewentualnych roszczeń na podstawie art. 6 ust. 1. lit. f RODO – do czasu ich przedawnienia wynikającego z przepisów prawa.

g) CELE STATYSTYCZNE
Twoje dane osobowe mogą być przez nas przetwarzane również dla celów statystycznych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, gdzie prawnie uzasadnionym celem jest posiadanie informacji o statystykach prowadzonych przez nas działań co pozwala nam na usprawnienie prowadzonej przez nas działalności, do czasu gdy posiadamy dodatkową, inną podstawę prawną przetwarzania – w razie gdy podstawę utracimy dane ulegają anonimizacji.

 

4. Twoje dane mogą być przekazane:

  • Potencjalnym pracodawcom oraz pracodawcom-użytkownikom;
  • Podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi np. outsourcingu podatkowego lub prawnego, usług IT, oprogramowania, hostingu, BHP, hotelowe, zakwaterowania oraz szkoleniowe, pocztowe i kurierskie, medycyny pracy, bankowe oraz ubezpieczeniowe;
  • Organom władzy i administracji państwowej w przypadku gdy jest to niezbędne do wypełnienia obowiązków nałożonych prawem. Podmioty takie będą zobowiązane na mocy zawartych umów lub przepisów prawa do stosowania odpowiednich technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa w celu ochrony danych osobowych oraz przetwarzania ich zgodnie z obowiązującymi przepisami.

5. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania może skutkować brakiem możliwości zrealizowania usług, zrealizowania procesów rekrutacyjnych bądź nawiązania zatrudnienia.

6. W oparciu o Twoje dane osobowe nie podejmujemy zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

7. Nie będziemy przekazywać Twoich danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

8.Masz prawo dostępu do swoich danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. W przypadku udzielenia zgody na przetwarzanie danych, można ją odwołać w dowolnym momencie w formie pisemnej lub elektronicznej na adres: iod@audit.com.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

załącznik

AUDIT HR Sp. z o.o.
ul. Walczaka 20
66-400 Gorzów Wlkp.
tel.: +48 95 735 17 17
tel.: +48 95 735 97 13
fax: +48 95 711 72 17
e-mail: audit@audit.com.pl

Poznań
ul. Kozia 12/1
61-835 Poznań
tel.: +48 61 622 71 50
e-mail: poznan@audit.com.pl

Nowa Sól

Park Technologiczny Interior

ul. Inżynierska
8
67-100 Nowa Sól

tel.: +48 68 411 44 15

e-mail: nowasol@audit.com.pl